Στέγες Ξύλινες

Στέγη 237
Στέγη με ζευκτά ξυλεία και τάβλα εγχώρια

 

Πίσω Αρχική