Στέγες Ξύλινες

Στέγη 235
Στέγη με ζευκτά και τάβλα απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική