Στέγες Ξύλινες

Στέγη 192
Στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική