Στέγες Ξύλινες

Στέγη 191
Στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική