Στέγες Ξύλινες

Στέγη 190
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική