Στέγες Ξύλινες

Στέγη 189
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική