Στέγες Ξύλινες

Στέγη 188
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική