Στέγες Ξύλινες

Στέγη 187
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική