Στέγες Ξύλινες

Στέγη 186
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική