Στέγες Ξύλινες

Στέγη 185
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική