Στέγες Ξύλινες

Στέγη 184
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική