Στέγες Ξύλινες

Στέγη 183
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική