Στέγες Ξύλινες

Στέγη 182
Στέγη με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική