Στέγες Ξύλινες

Στέγη 171
Στέγη με ζευκτά και πλανισμένη τάβλα

 

Πίσω Αρχική