Στέγες Ξύλινες

Στέγη 169
Στέγη με ζευκτά και πλανισμένη τάβλα

 

Πίσω Αρχική