Στέγες Ξύλινες

Στέγη 168
Στέγη με ζευκτά και πλανισμένη τάβλα

 

Πίσω Αρχική