Στέγες Ξύλινες

Στέγη 167
Στέγη με ζευκτά και πλανισμένη τάβλα

 

Πίσω Αρχική