Στέγες Ξύλινες

Στέγη 165
Στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική