Στέγες Ξύλινες

Στέγη 164
Στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική