Στέγες Ξύλινες

Στέγη 163
Στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική