Στέγες Ξύλινες

Στέγη 162
Στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική