Στέγες Ξύλινες

Στέγη 161
Στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική