Στέγες Ξύλινες

Στέγη 160
Στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική