Στέγες Ξύλινες

Στέγη 148
Κατασκευή στέγης με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική