Στέγες Ξύλινες

Στέγη 147
Κατασκευή στέγης με ζευκτά και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική