Στέγες Ξύλινες

Στέγη 059
Κατασκευή ζευκτών με σύνθετη ξυλεία και τάβλα Φιλανδίας πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική