Στέγες Ξύλινες

Στέγη 058
Κατασκευή ζευκτών με σύνθετη ξυλεία και τάβλα Φιλανδίας πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική